REHABILITACJA

Super User

- REHABILITACJA

Równolegle z pracą zawodową osób niepełnosprawnych, realizujemy program rehabilitacyjny
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i predyspozycji pracowników.

Działalność rehabilitacyjną ZAZ określa Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r.Dz.U.97.123.776 z późn. zm.

Zgodnie z przepisami, aktualnie w naszym zakładzie opracowujemy i na bieżąco realizujemy indywidualne programy rehabilitacyjne zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych.

Wszyscy niepełnosprawni pracownicy zostali poddani indywidualnej diagnozie psychologicznej oraz diagnozie problemów socjalnych i społecznych.

Oferujemy ponadto:

- diagnozę i rehabilitację leczniczą , we współpracy z SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

- zajęcia terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej,

- poradnictwo socjalne,

- poradnictwo prawne w zakresie problematyki niepełnosprawności,

- cykliczne zajęcia aktywizacji zawodowej i doradztwa zawodowego,

- terapię zajęciową,

- zajęcia mające na celu pobudzenie aktywności intelektualnej: rozwijanie zainteresowań poezją, prozą, malowaniem, rękodziełem artystycznym,

- zajęcia ruchowe w plenerze,

- pogadanki i zajęcia edukacyjne,

W ramach rehabilitacji zawodowej podejmowane są działania mające na celu dostosowanie warunków zatrudnienia takie jak;

  • poznanie zdolności możliwości fizycznych, umysłowych i manualnych pracownika niepełnosprawnego
  • dostosowanie stanowiska pracy do ograniczeń ruchowych pracownika
  • wyposażenie stanowiska pracy w odpowiedni sprzęt ułatwiający wykonywanie czynności
  • nauka, opieka bezpośrednia i nadzór kadry podczas pracy
  • nabywanie nowych umiejętności praktycznych przez pracowników
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy,
  • doradztwo zawodowe i poszukiwanie ofert pracy na otwartym rynku
  • nabywanie umiejętności pracy w grupie.

Wszyscy pracownicy niepełnosprawni korzystają ze wsparcia i opieki zespołu rehabilitacyjnego. Korzystają również z publicznej opieki zdrowotnej rodzinnej i specjalistycznej.

 

image005

 

Praca diagnostyczno – terapeutyczna

 

NIE SAMĄ PRACĄ ŻYJE CZŁOWIEK……….

Zajęcia integrujące naszych pracowników:

 

 

image006

 

 

image007

 

image008

 

 

 

Kategoria: