Deklaracja dostępnosci

1. Nazwa podmiotu publicznego

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30


3. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: 
Email: zaz.janow.lubelski@onet.pl
Telefon: 15 8723 811

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis internetowy jest zgodny ze standardami W3C oraz WCAG 2.1 na poziomie AA, jest dostosowany do urządzeń mobilnych oraz częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (są to starsze dokumenty, przeniesione z wersji archiwalnej strony, wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron i portali internetowych oraz niektóre dokumenty wytworzone przez inne podmioty zewnętrzne w formie skanu lub plików graficznych przesłane do ZAZ w celu publikacji na naszym portalu),

Wyłączenia:

 • nie dotyczy

Obsługa:
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter).

Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana kontrastu
 • zmiana wielkości czcionki
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
   

Pomoc w nawigacji:

 • Na stronie znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści.
 • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

Wersja mobilna
Nasz serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

5. Dodatkowe informacje

 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w dużej części, otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących.

W nagłówku strony, po prawej stronie menu znajdują się wysuwany blok z pomocnymi opcjami:

 • „Powiększ tekst”
 • „Zmniejsz tekst”
 • „Skala szarości”
 • „Wysoki kontrast”
 • „Kontrast”
 • „Jasne tło”
 • „Podkreśl odnośniki”
 • „Zmień czcionkę”
 • „Reset”

Kontrast
Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć
Na portalu pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane. 

Dokumenty 
Na stronie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim znajduje się pliki do pobrania. Część z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. 

6. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


7. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy pod adresem zaz.janow.lubelski@onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (15) 8723 811 oraz pocztą tradycyjną pod adresem: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

8. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

9. Dostępność architektoniczna

Wszystkie użytkowane pomieszczenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim znajduje się w jednym budynku murowanym w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 149.Wejście do budynku jest możliwe z jego dwóch stron. Jedno z wejść posiada podjazd dla wózków, który prowadzi do windy.
Drugie z wejść znajduje się na parterze, co umożliwia swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim oraz wejście osobom poruszających się o kulach. W każdym przypadku drzwi są dwuskrzydłowe, co ułatwia wejście bądź wjechanie wózkiem inwalidzkim. Korytarze w zakładzie są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne). Dodatkowo zainstalowana jest winda (z informacją głosową, na którym piętrze znajduje się kabina). Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji. Nad wejściem do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i części pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

10. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W Zakładzie Aktywności Zawodowej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.

WYNIK WALIDATORA

Skip to content