PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może być realizowane przez zakład aktywności zawodowej. Zakład taki tworzy się w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego  stopnia niepełnosprawności, a także w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej tych osób oraz przygotowania ich do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład aktywności zawodowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką tworzoną przez powiat, gminę, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Podstawy prawne dla działalności zakładów aktywności zawodowej stworzyły następujące przepisy:

  • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.(Tekst jednolity U. z 2011 r. Nr 127 poz.721 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012r.  poz. 850)

Zgodnie z przepisami ustawy osobami niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej.

Załącznik nr 1
Do uchwały Rady Powiatu w Janowie Lubelskim
w sprawie nadania Statutu
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Janowie Lubelskim

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§1

Organizatorem Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej zwanym dalej "Zakładem" jest Powiat  Janowski zwany dalej „Powiatem".

§2

Zakład działa w oparciu o:
1) ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850),
3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§3

  1. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ma swoją siedzibę w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 149.
  2. Obszar działania obejmuje Powiat Janowski.
  3. Z usług Zakładu mogą korzystać osoby fizyczne, podmioty prawne, podmioty bez osobowości prawnej po uprzednim zawarciu umowy z Dyrektorem Zakładu.

Rozdział II - Cele Zakładu i ich realizacja

§4

Celem Zakładu jest:
a) zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia  niepełnosprawności,
b) przygotowanie ich do życia w środowisku lokalnym,
c) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
d) pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości osób niepełnosprawnych.

§5

Cele określone w §4 statutu osiągane będą poprzez realizację:
a) programu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej zatrudnionych w Zakładzie osób niepełnosprawnych,
b) indywidualnych programów rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych.

§6

1. Zakład prowadzi działalność wytwórczą i usługową oraz zbyt wyprodukowanych wyrobówi usług.
2. Działalność Zakładu polega na usługach gastronomicznych, cateringu, przygotowywaniu posiłków na potrzeby Szpitala Powiatowego i innych odbiorców.
3. Zakład może prowadzić inną działalność z wyjątkiem działalności określonej w art. 29 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.Dz. U. z 2011r., poz. 721 z późn. zm.).

Rozdział III - Organizacja Zakładu Aktywności Zawodowej

§7

1.Działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej kieruje Dyrektor.
2.Dyrektora Zakładu powołuje Zarząd Powiatu, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
3.Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkim pracowników.
4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Kierownika Kuchni.
5. Organizację Zakładu określa Regulamin Organizacyjny Zakładu, uchwalany przez Zarząd Powiatu.

§8

Do zadań Dyrektora Zakładu należy m.in.:
a) kierowanie działalnością zakładu i reprezentowanie go na zewnątrz,
b) realizowanie  polityki kadrowej,
c) zarządzanie mieniem Zakładu,
d) ustalanie planu pracy,
e) opracowywanie rocznych planów działalności gospodarczej i przedstawianie go Powiatowi  do zatwierdzenia,
f) powoływanie Zespołu Programowego,
g) zatwierdzanie i analizowanie programu rehabilitacji załogi opracowanego przez Zespół Programowy,
h) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji planu i programów,  o których mowa w  pkt g ,
i) dokonywanie okresowej oceny efektów rehabilitacji oraz sprawności zawodowej i społecznej   niepełnosprawnych pracowników przy pomocy Zespołu Programowego,
j) składanie Zarządowi i Radzie Powiatu rocznych sprawozdań z działalności  Zakładu.

§9

1. Dyrektor Zakładu tworzy Zespół Programowy.
2. Dyrektor Zakładu w skład Zespołu powołuje pracowników działalności rehabilitacyjno-obsługowej.
3. Zespół Programowy opracowuje, a Dyrektor Zakładu zatwierdza, program rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej zatrudnionych osób niepełnosprawnych, określający:
a)zakres i metody opanowania przez osoby niepełnosprawne sprawności niezbędnych w pracy,
b)zakres dostosowania technologii z określeniem rodzajów czynności i oprzyrządowania stanowisk pracy przystosowanych do indywidualnych możliwości niepełnosprawnych pracowników,
c)zakres i metody przewidywanej poprawy u zatrudnionych osób niepełnosprawnych sprawności psychofizycznych, zaradności osobistej  i funkcjonowania społecznego w społeczeństwie.
4. Zespół Programowy określa możliwości i umiejętności pracownika niepełnosprawnego oraz opracowuje, z udziałem osoby niepełnosprawnej, indywidualny program rehabilitacji, służący osiągnięciu optymalnego poziomu uczestnictwa tej osoby w życiu społecznym i zawodowym, przedstawiając go do zatwierdzenia przez Dyrektora Zakładu.
5. Dyrektor Zakładu, przy pomocy Zespołu Programowego, dokonuje okresowo, nie rzadziej niż raz do roku, oceny efektów rehabilitacji oraz sprawności zawodowej  i społecznej niepełnosprawnych pracowników, a także w miarę potrzeb koryguje programy, o których mowa w ust. 3 i 4.
6. W stosunku do pracowników niepełnosprawnych, którzy osiągnęli odpowiedni poziom sprawności społecznej i zawodowej, Dyrektor Zakładu przy pomocy Zespołu Programowego oraz z udziałem tych pracowników dokonuje oceny możliwości i opracowuje plan zatrudnienia ich u innego pracodawcy.
7. Na podstawie planu, o którym mowa w ust. 5, Dyrektor Zakładu wspiera zatrudnioną osobę niepełnosprawną  w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca pracy współpracując w tym zakresie z właściwym dla miejsca zamieszkania pracownika, starostą

Rozdział IV - Organizacja pracy Zakładu

§10

  1. Czas pracy zatrudnionych w Zakładzie osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 0,55 wymiaru czasu pracy określonego w ustawie.
  2. Wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej może być na wniosek Zespołu Programowego zwiększony do wysokości 0,8 wymiaru czasu pracy określonegow ustawie.
  3. Czas pracy pozostałych pracowników wynosi 8 godz. na dobę i 40 godz. na tydzień.
  4. Czas pracy 8 godz. na dobę może być wydłużony do 12 godz. na dobę przy wprowadzeniu równoważnego czasu pracy zgodnie z kodeksem pracy.

§11

1.Praca odbywa się w obiektach i pomieszczeniach odpowiadających przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.Obiekty i pomieszczenia w Zakładzie uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.
3.Zakład obowiązany jest zapewnić doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

§12

1.Pracownicy niepełnosprawni zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności odbywają codziennie zajęcia rehabilitacyjne.
2.Czas trwania zajęć rehabilitacyjnych dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 60 minut dziennie i może zostać przedłużony na wniosek personelu rehabilitacyjnego Zakładu  - nie więcej niż do 120 minut dziennie.

Rozdział V- Gospodarka Finansowa

§13

1.Zakład Aktywności Zawodowej jest samorządowym zakładem budżetowym w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
2.Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy.

§14

1.Utworzenie i działalność Zakładu są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorządu terytorialnego lub z innych źródeł.
2.Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w ust. 1, dokonuje samorząd województwa na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą  z Powiatem.
3.Szczegółowe uregulowanie finansowania kosztów utworzenia oraz działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu, określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 850).

§15

W Zakładzie tworzy się Fundusz Aktywności Zawodowej, który wykorzystywany jest zgodnie z Regulaminem Funduszu Aktywności.

Rozdział VI -Dokumentacja Zakładu Aktywności Zawodowej

§16

1.Zakład prowadzi następującą dokumentację:
a) roczny plan działalności gospodarczej,
b) roczny plan finansowy,
c) program rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej,
d) indywidualne programy rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej,
e) plan zatrudnienia u innego pracodawcy pracowników niepełnosprawnych, którzy osiągnęli odpowiedni poziom sprawności społecznej i zawodowej.
2.Organizację pracy Zakładu określają poniższe dokumenty:
a)Regulamin organizacyjny,
b)Regulamin pracy,
c)Regulamin wynagradzania,
d)Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
e)Regulamin bhp.

§17

Zakład używa pieczęci z napisem „Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej  w Janowie Lubelskim”.

Rozdział VII - Postanowienia końcowe

§18

Zmiany postanowień niniejszego statutu następują w formie uchwały Rady Powiatu.

Skip to content